II. ročník grantového programu “Obnov si jedáleň alebo kuchyňu” na podporu zlepšenia kultúry stravovania: prihlášky od 19.10.2015 do 19.11.2015

13.október, 2015, 11:17

II rocnik Grantovy program

Nadácia Renáty Zmajkovičovej spúšťa v roku 2015 II. ročník grantu”Obnov si jedáleň alebo kuchyňu” na podporu zlepšenia kultúry stravovania v predškolských, školských zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb na území Slovenskej republiky.

Cieľ programu

Spoločné stravovacie zariadenia, aby skultúrnili prostredie jedálenských priestorov, alebo obnovili svoje technické vybavenie kuchyne určenej k príprave jedál pre predškolské a školské zariadenia a zariadenia sociálnych služieb.

Termíny

registrácia uchádzačov o Grant:
od 19.10.2015 do 19.11.2015

súťaž o Grant:
od 20.11.2015 do 20.02.2016 do 24:00 hod.

vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie šekov:
20.03.2016

zasielanie výhry prostredníctvom portálu LudiaLudom.sk na účet výhercov:
30.03.2016

Oprávnení uchádzači

Predškolské zariadenia
Základné školy
Stredné školy
Vysoké školy
Zariadenia sociálnych služieb
(ďalej len Uchádzači)

Podmienky Grantu

Nadácia Renáty Zmajkovičovej pre Grant v roku 2015 vyčlenila sumu 10 000 EUR takto:

Každý oprávnený uchádzač zaregistruje svoju žiadosť o Grant na portál www.nadaciarz.ludialudom.sk v termíne od 19. 10. 2015 do 19. 11. 2015. Žiadosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:

- Názov žiadosti začínajúci textom „Grant Nadácie Renáty Zmajkovičovej“

- Opis zámeru, o aký druh obnovy stravovacieho zariadenia ide vrátane fotografie pôvodného stavu zariadenia.

- Celková cieľová suma na projekt

- Projekty sa predkladajú len elektronicky prostredníctvom portálu www.ludialudom.sk

Grant v celkovej hodnote 10 000,- eur rozdelí Nadácia Renáty Zmajkovičovej prostredníctvom darcovského portálu ludialudom.sk. Každý jeden príspevok (dar), ktorý pribudne pod niektorú výzvu na portáli v období od 20. novembra 2015 do 20. februára 2016 je nielen prejavom nezištnej pomoci, ale aj hlasom v súťaži, ktorú vyhlásila Nadácia RZ v spolupráci s LudiaLudom.sk.

Nezáleží na výške príspevku(daru), stačí aj jediné euro, každý jeden príspevok (dar) sa počíta. Uchádzačovi, ktorý ich získa najviac, nadácia doloží chýbajúce peniaze. Výzvy na LudiaLudom.sk si môžu uverejniť jednotlivci aj organizácie. Darcovia ich môžu podporiť priamo na portáli veľmi jednoducho, predovšetkým prostredníctvom nástrojov elektronického bankovníctva, čiže napríklad cez internetbanking alebo zo svojej platobnej karty.

Uchádzačovi, ktorý získa najväčší počet príspevkov (darov) v sledovanom období, prispeje Nadácia RZ sumou, ktorú potrebuje do naplnenia svojej výzvy a to sumou až do päťtisíc eur. Ďalších päťtisíc rozdelíme medzi druhého a tretieho najúspešnejšieho.

1 príspevok (dar) = 1 hlas

Súťaž po jej skončení bude vyhodnotená na galavečeri „Vyslanec mieru“, ktorý v nedeľu 20.marca 2016 organizuje Nadácia RZ.

Dôležité upozornenie:

Všetky dary, ktoré získa Vaša organizácia prostredníctvom darcovského portálu www.LudiaLudom.sk sú pripísané na účet Vašej organizácie v súlade s pravidlami portálu.

Pravidlá súťaže o GRANT Nadácia RZ 2015

VZOR Registrácie Uchádzača a Projektu 2015

 

Hodnotenie uchádzačov

Prvé  miesto:               Uchádzač s najvyšším počtom príspevkov (darov) získava ďalší príspevok (dar) vo výške rozdielu medzi cieľovou sumou jeho Výzvy a súčtom hodnôt príspevkov (darov) získaných od Darcov prostredníctvom Portálu ku dňu ukončenia Súťaže, maximálne však do výšky 5 000,- eur. V prípade, ak je rozdiel medzi cieľovou sumou Výzvy Uchádzača a súčtom príspevkov (darov) získaných od Darcov cez Portál nižší ako 5 000,- eur,  získava Uchádzač len sumu rovnajúcu sa tomuto rozdielu.

Druhé  miesto:           Uchádzač s druhým najvyšším počtom príspevkov (darov) získava ďalší príspevok (dar) vo výške rozdielu medzi cieľovou sumou jeho Výzvy a súčtom hodnôt príspevkov (darov)  získaných od Darcov prostredníctvom Portálu ku dňu ukončenia Súťaže, maximálne však do výšky 3 000,- eur. V prípade, ak je rozdiel medzi cieľovou sumou Výzvy Uchádzača a súčtom príspevkov (darov)  získaných od Darcov cez Portál nižší ako 3 000,- eur, získava Uchádzač len sumu rovnajúcu sa tomuto rozdielu.

Tretie  miesto:             Uchádzač s tretím najvyšším počtom príspevkov (darov)  získava ďalší príspevok (dar)  vo výške rozdielu medzi cieľovou sumou jeho Výzvy a súčtom hodnôt príspevkov (darov)  získaných od Darcov prostredníctvom Portálu ku dňu ukončenia Súťaže, maximálne však do výšky 2 000,- eur. V prípade, ak je rozdiel medzi cieľovou sumou Výzvy Uchádzača a súčtom príspevkov (darov)  získaných od Darcov cez Portál nižší ako 2 000,- eur, získava Uchádzač len sumu rovnajúcu sa tomuto rozdielu.

 

Nadácia RZ vypracuje darovacie zmluvy s uchádzačmi, ktorí budú realizovať úspešné projekty.

Príspevok (dar) bude úspešným žiadateľom poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy prostredníctvom portálu www.ludialudom.sk.

Nadácia RZ zabezpečí administratívnu kontrolu podporených projektov formou priebežného monitoringu.

Nadácia RZ rada príjme aktuálne informácie o priebehu prác na projekte aj počas jeho trvania.

TwitterGoogle+Facebook