Kto sme

01.marec, 2014, 13:41

JUDr. Renáta Zmajkovičová

Hodnoty

Naša Nadácia RZ je nezisková organizácia, ktorá je a bude solidárna voči tým, ktorí podporu nadácie potrebujú a požiadajú o ňu. Hodnotový stupeň nadácie je zameraný na plnenie požiadaviek, ktoré sa stotožňujú s jej prioritami, pravidlami a princípmi, ktorými sa riadia a ktoré má zakotvené o svojich cieľoch a v poslaní. 

Ciele

Sme svedkami neustáleho porušovania princípov morálky, neúcty ku generácii dôchodcov a chorým, devastácie zdravia a životného prostredia. 

Naša nadácia chce patriť do skupiny subjektov, ktoré nielen vnímajú potreby plniť alebo nachádzať riešenia, ale poskytnúť konkrétny postup nasmerovania skupín či jednotlivcov, ktorých naliehavosť pomoci alebo ich potrebu osvedčili a preukázali. Teda jednoducho – účinne a nezištne pomáhať.   

Poslanie

Uvedomujeme si, že rozsah aktivít Nadácie RZ, jej program, sa javí ako široký. Ale tento program je o vzájomnom prepojení, o vzájomnom pôsobení a predstavuje komplex, ktorý má nadväznosť a logickú štruktúru. Preto je to ochrana a prevencia v oblasti sociálnej pomoci, ochrana práv detí a mládeže, ľudských práv, ochrany zdravia a životného prostredia.

Pochopiteľne, tieto dielčie problematiky sú riešiteľné aj v samostatných častiach a separátnych programoch, ale jej výsledná hodnota, pokiaľ zahŕňa komplexnú problematiku, môže a má svoj zmysel, ale aj úspech v budúcnosti. A toto je prvoradým poslaním našej nadácie.

 

TwitterGoogle+Facebook